" />
1
Hỗ trợ qua Facebook

Đề cương ôn tập lớp quản lý giáo dục k15

                                    ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC K15
 
Chuyên đề 1: TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
 
Câu 1: Trình bày khái niệm lãnh đạo,quản lý, quản lý trường học?
Câu 2: Một số mô hình trong QLGD và ứng dụng vào trong quản lý trường ?
Câu 3: Quản lí giáo dục gồm mấy chức năng? Theo anh (chi), chức năng nào quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 4: Phân biệt công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục. Cho ví dụ.
  
Chuyên đề 2: ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN GD&ĐT VÀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG PT
Câu 1: Nêu các  quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục và đào taọ  của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Liên hệ thực tiễn việc vận dụng các quan điểm nêu trên tại cơ sở giáo dục anh/chị đang công tác?
Câu 2: Vai trò của quản lý, hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch phát triển nhà trường?
 
 Chuyên đề 3: “QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH SƯ PHẠM VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG TRƯỜNG

1. Quản lí hoạt động NCKH sư phạm

Câu 1: Cán bộ quản lí cần quan tâm đến những yếu tố, nội dung và điều kiện nào trong quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm tại đơn vị?

Câu 2: Chứng minh rằng: Quản lí đội ngũ và nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học sư phạm trong  trường  phổ  thông là bước then  chốt tạo  nên  chất  lượng  giáo dục và đào tạo. Quản lý hoạt động NCKH sư phạm

2. Ứng dụng CNTT trong trường phổ thông
Câu 1: Bằng những lí luận và thực tiễn, hãy chứng minh và cho ví dụ về sử dụng công
nghệ thông tin trong trường phổ thông/mầm non phải đảm bảo nguyên tắc 3Đ.
Câu 2: Hãy phân tích và lấy ví dụ chứng minh về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong công việc của người lãnh đạo, người quản lý ở trường THPT?
  
Chuyên đề 4: QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Câu 1: Thay đổi là gì? Tùy theo mức độ của sự TĐ về bản chất kể tên định danh các loại thay đổi?
Vì sao một nhà trường phổ thông cần phải thay đổi ?
Câu 2: Vai trò người hiệu trưởng trong quá trình lãnh đạo, quản lý sự thay đổi trong nhà trường phổ thông.
Câu 3: Trình bày các bước lãnh đạo – quản lý sự thay đổi ở trường phổ thông?
Câu 4: Hãy cho biết bạn đang có khuynh hướng phong cách lãnh đạo nào và đưa ra một tình huốngcụ thể trong đó bạn thể hiện khuynh hướng lãnh đạo đó.
 
Chuyên đề 5: KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
Câu 1: Quyết định quản lý là gì? Nêu quy trình ra quyết định quản lý của người cán bộ quản lý trong  trường mầm non/phổ thông hiện nay.
Câu 2: Thầy (cô) cho biết những kĩ năng nhà quản lí cần có trong công tác quản lí nhà trường?
Câu 3: Phân tích yêu cầu đối với việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Từ đó rút ra kết luận sư phạm cho việc ra quyết định quản lý ở một cơ sở giáo dục?
Câu 4:  Thầy (cô), hãy phân tích một kĩ năng mà thầy (cô) thấy cần thiết nhất đối với bản thân và vị trí công tác hiện tại của mình.
Câu 5: Anh/Chị hãy phân tích những  nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc tổ chức cuộc họp hiện nay trong nhà trường mầm non/phổ thông kém hiệu quả.
 
Chuyên đề 6:  THANH TRA KIỂM TRA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Câu 1: Để tiến hành việc thanh tra và kiểm tra, anh (chị) cần dựa vào các chức năng nào?
Câu 2: Bạn muốn kiểm định chất lượng giáo dục của trường ban theo tiêu chí nào? Hãy mô tả khái quát những tiêu chí bạn muốn kiểm định?
Câu 3: Anh (chị) hãy nêu thực trạng của việc kiểm định chất lượng giáo dục ở nước ta hiện nay? (Kết quả đạt được; hạn chế tồn tại và nguyên nhân)  
Câu 4 : So sánh hoạt động kiểm tra nội bộ trường học/cơ sở giáo dục và thanh tra giáo dục tại trường/đơn vị mà Anh/Chị đang công tác hiện nay? Cho ví dụ minh họa để phân tích cụ thể?
  
Chuyên đề 7: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Câu 1: Hãy nêu các loại Giám sát trong hoạt họat động dạy-học và nội dung cơ bản của từng loại?
Câu 2: Hãy nêu các kỹ năng trong họạt động dạy học và quản lý lớp học?
Câu 3: Trình bày các yêu cầu, nội dung và biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường? Phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các biện pháp để tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động giáo dục ở trường anh/ chị đang công tác.
Câu 4: Phân tích thực trạng quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường anh/chị đang công tác. Nêu nguyên nhân, biện pháp để tăng cường hiệu quả cho các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường anh/chị đang công tác
 
Chuyên đề 8: QUẢN LÝ NGUỒN LỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG
Câu 1: Hãy cho biết các loại nguồn lực trong nhà trường
Câu 2: Hãy nêu nội dung cơ bản của quản lý nguồn lực nhà trường
Câu 3: Hãy minh họa bằng sơ đồ cơ cấu tổ chức của trường bạn ?
Câu 4: Để quản lý nguồn lực hiệu qủa, hãy mô tả vị trí công việc của từng thành phần trong cơ cấu tồ chức của trường bạn ?
Câu 5: Hãy so sánh mô hình cơ cấu của trường bạn và 1 trường mà bạn biết. 
 
Chuyên đề 9: XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
Câu 1: Trình bày các yếu tố làm nên văn hóa nhà trường?
Câu 2: Hãy xây dựng mô hình văn hóa trong việc xây dựng và phát triển nhà
trường của bạn dựa trên kiến thức đã học?
Câu 3: Hãy đánh giá thực trạng văn hóa nhà trường hiện nay? Từ thực tiễn văn hoá nhà trường đồng chí đang công tác, là người cán bộ quản lí, đồng chí hãy cho biết cần làm gì và làm như thế nào để xây dựng văn hóa nhà trường?
Câu 4: Là người cán bộ quản lí, theo đồng chí, Hiệu trưởng có vai trò như thế nào trong  việc phát triển văn hoá nhà trường?
 

 

Đăng ký lớp học


GIÁO DỤC VIỆT - EDU : 0977.885.315